صرف نظر از پایگاه اجتماعی و اقتصادی، تعلقات مذهبی و سیاسی، و میزان تحصیلشان، زنان در ده‌های بیست، سی، چهل و پنجاه با حضور گسترده و بی سابقه شان درعرصه های آموزشی، حرفه‌ای، سیاسی و فرهنگی از مهمترین عوامل تغییرات سیاسی و هویتی ایران معاصر بوده اند. اما پژوهشها و گفتمان های موجود تصویر دقیقی در مورد شکل‌گیری هویت و زندگی آنها به ما نمیدهد. حضورشان در روایات از این دوران کم‌رنگ است، روایات دست اول از آن‌ها بسیار کم اند، و روایات موجود بر مسائل محدودی معطوفند یا به کلی گرایی متمایلند.

تغییرات سیاسی و فرهنگی پس از انقلاب ۱۳۵۷ باعث گسستها و تحولات عمیقی در روال زندگی و چگونگی مشارکت اجتماعی بسیاری زنان شد. همچنین پس از انقلاب تغییراتی اساسی در گفتمان رایج در مورد زنان و حضور اجتماعی آن‌ها رخ داد. نتیجه ای مشخص از این گسستها و تغییرات محدود شدن و بعضاً از بین رفتن خاطرهء اجتماعی ما از چالشها و دستاوردهای زنان در دوران پیش از انقلاب بوده است.

میخواهیم که این کمبودها و گسست ها را برطرف کنیم.

هدف این است که حضور زنان را در حوزه های متفاوت، هم در فضای خارج از خانه و هم در خانه، به تصویر بیاوریم. میخواهیم تأثیرات آن‌ها را در دایره های شخصی و اجتماعی بشناسیم و ثبت کنیم. میخواهیم از زنان مسن تر در خانواده و حوزه آشنایانمان در مورد آرزوها، چالشها، برداشتها، و دستاوردهایشان بشنویم. میخواهیم تجارب مشخص و برداشتهای فردی زنان این نسل و داستان زندگیشان را ثبت کنیم. میخواهیم بدون پیشداوری در مورد آگاهی یا توانایی‌های آنان، و با احترام به نقش تاریخیشان، با زنان سالمند گفتگویی صمیمی داشته باشیم.

روشهای کار

یکی از شیوه‌های اجرایی – و در عین حال مهمترین دستاورد این کار- برقرار کردن گفتگویی بین نسلهای مختلف از طریق مصاحبهء رو-در-رو و ثبت مصاحبه ها به صورت شنیداری است. تعدادی مصاحبه انجام گرفته که در دست تدوین و آماده سازی برای پادکست هستند.

شیوهء دیگر اجرایی این پروژه از طریق جمع آوری و تشکیل یک آرشیو تصویری است که حضور اجتماعی و خانوادگی زنان را مستند میسازد. این مرحلهء دوم کار است که به زودی آغاز میشود.

اگر مایل به همکاری با این پروژه هستید، اگر متمایلید مصاحبه ای را به مجموعه اضافه کنید، اگر میخواهید عکسهایی را به آرشیو عکس بیفزایید، تماس بگیرید.

تشکر از پشتیبانها
اشتراک پادکستها و تازه ها