هر ماه به گونه ای مأنوس و نزدیک از زبان زنی در مورد جنبه های مختلف زندگی اش میشنویم.  هر برنامه حاصل گفتگویی خودمانی در فضای شخصی شرکت کننده است. شرکت کنندگان این انتخاب را داشته اند که از نام واقعی خود یا از نام مستعار استفاده کنند. برخی از گفتگوها طی چند جلسه صورت گرفته اند، و نسخهء پادکستی تدوینی است از آنها.

اشتراک پادکستها و تازه ها

گفتگوها توسط گیتا هاشمی انجام گرفته اند مگر اینکه نام دیگری ذکر شده باشد.  تدوینگر و تولید کنندهء همهء پادکست ها گیتا هاشمی است. هرگونه استفادهء انتفاعی از پادکستها و بقیه مطالب این پروژه اکیداً ممنوع است. پخش عمومی پادکست و هرگونه استفاده غیر انتفاعی فقط با اجازهء مستقیم گیتا هاشمی ممکن خواهد بود.