اشتراک پادکستها و تازه ها

معرفی – چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ – 2018, 19 September

برنامهء ۱ – يادهای پروین – چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ – 2018, September 26

برنامهء ۲ – مبارزهء اعظم – چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ – 2018, 24 October

شمارهء ۳ – صدای مهرنوش, قسمت اول – جمعه ۱۶ آذر ۱۳۹۷ – 2018, December 07

شمارهء ۴ – صدای مهرنوش, قسمت دوم – چهارشنبه ۵ دی ۱۳۹۷ – 2018, December 26

شمارهء ۵ – قصه های نفیسه – چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷ – 2019, 23 January

شمارهء ۶ – سفرهای لیلا – چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷ – 2019, 20 February